Brud eller kontinuitet? – et spørgsmål om tolkning

Eleverne skal arbejde med de mange forskellige tolkninger af overgangen fra jæger- til bondestenalder (neolitiseringen), som arkæologerne i tidens løb er kommet frem til. Tolkninger, der stort set bygger på de samme materielle kilder. Spørgsmålet til eleverne er: Hvordan kan det lade sig gøre?

Indhold

I klassen inddeles eleverne i grupper, som skal arbejde med hver sin tolkningsmodel. Hver gruppe får en række kilder i form af billeder af genstande, bosætningsformer, kemiske analyser mv. samt uddrag af arkæologiske artikler. Ud fra det udleverede skal elevgruppen først analysere hvilken tolkningsmodel de videnskabelige forfattere står for og derefter hvilke arkæologiske kilder, der understøtter denne tolkning.

Den sidste del af undervisningsforløbet foregår på museet i samarbejde med en arkæolog. Den kan enten forløbe som en paneldiskussion eller i matrixgrupper afhængig af, hvad der passer bedst til klassen:

  1. Eleverne skal fremlægge gruppens tolkning af neolitiseringen i en paneldiskussion med de andre grupper. De skal underbygge tolkningen med de valgte arkæologiske kilder.
  2. Eleverne fremlægger i matrixgrupper, hvor en elev (repræsentant) fra hver gruppe skal fremlægge gruppens tolkningsmodel. Eleverne i matrixgruppen skal derefter drøfte hvilken tolkning, de mener er mest sandsynlig. Denne tolkning skal igen underbygges med de materielle (arkæologiske) kilder. Til slut skal hver matrixgruppe fremlægge deres resultat for hele klassen, så vi kan sammenligne.

Som afslutning vil arkæologen præsentere eleverne for et kort rids over neolitiseringen fra Mellemøsten over Europa til Sydskandinavien. Dette rids vil også indeholde en kort repetition af Ertebøllekulturen.

Formål

Målet med forløbet er at gøre eleverne bevidste om, at der kan eksistere mange forskellige tolkninger på samme kildemateriale. De vil også få et indblik i, hvad der kan indvirke på tolkningen af forhistorien. Endelig vil eleverne få et kendskab til den mangfoldighed af kilder, som anvendes til at skrive kulturhistorien om skriftløse samfund (arkæologi).

Klassetrin: 7.-9. klasse

Download FFM for dette forløb

Varighed: forberedelse i klassen (2-3 lektioner) efterfulgt af 2 timer på museet

Sted: Elværket, Frederiksgade 11, 3400 Hillerød

Tidspunkt: hverdage kl. 9 – 15 i uge 2-18

Tilmelding til: Mette Palm 4045 2028 eller mph@museumns.dk

Forudsætninger: Det er ikke nødvendigt, at klassen har arbejdet med stenalderen inden undervisningsforløbet, da hovedvægten ligger på begreberne kildekritik og tolkning.

Praktisk: Der er mulighed for at spise sin madpakke på museet. Der er adgang for kørestolsbrugere i Elværket.

Tilmelding til: Mette Palm tlf. 4045 2028 eller mph@museumns.dk