Jæger eller bonde?

For 6000 år siden forandredes levevis og verdensopfattelsen i Sydskandinavien radikalt hos de lokale jæger-samlere. Indenfor kun 100 år blev landbruget indført med nye livsmønstre og madvaner til følge. Der kom også nye gravskikke, nye boligformer, nye redskaber osv. Neolitiseringen – skiftet fra jægerstenalder til bondestenalder – var i gang.

Med udgangspunkt i neolitiseringen vil undervisningsforløbet arbejde med kronologi (både relative og absolutte kronologi) og inddelingen af historien i kulturhistoriske perioder. Eleverne skal ud fra de arkæologiske (materielle) kilder undersøge, om der var tale om kontinuitet eller brud ved overgangen fra jæger- til bondestenalder (neolitiseringen).

Indhold

I klassen skal eleverne i grupper diskutere hvad der definere en kultur – hvornår er man jæger og hvornår er man bonde f.eks. – og om det var overvejelser, som menneskene i oldtiden havde? Eleverne skal derefter undersøge om der var tale om kontinuitet eller et brud i forbindelsen med neolitiseringen – og hvordan kan man egentlig se det? Til det formål skal eleverne anvende det arkæologiske kildemateriale (de materielle kilder), som bliver udleveret i kopi. De vil både skulle inddrage oldsager, måltidsrester, kemiske analyser, bosættelsesmønstre i landskabet mv. i deres overvejelser og argumentationer for og imod kontinuitet eller brud.

På museet fortsætter diskussionen under ledelse af en arkæolog. Først skal der skabes et fælles overblik over neolitiseringen: var der tale om brud eller kontinuitet – og hvordan kan man se det i de materielle kilder? Her vil alle grupperne kunne byde ind med deres resultater fra arbejdet i klassen. Vi skal også diskutere om der er særlige materielle kilder, som definere et skift i identitet og dermed en kulturforandring.

Forløbet på museet slutter med arkæologens bud å hvad, der kan have forårsaget skiftet fra jægerstenalder til bondestenalder, hvilke forudsætninger der var og hvordan det skete.

Det hele munder ud i et fælles overblik over hvad, der kan have forårsaget skiftet fra jægerstenalder til bondestenalder, hvilke forudsætninger der var og hvordan det skete.

Download FFM til dette forløb

Klassetrin: 5.-6. klasse

Sted: Elværket, Frederiksgade 11, 3400 Hillerød

Tidspunkt: hverdage kl. 9-13 i uge 2-18

Varighed: forberedelse i klassen (2-3 lektioner) efterfulgt af 2 timer på museet

Tilmelding til: Mette Palm 4045 2028 eller mph@museumns.dk

Forudsætninger: Det er ikke nødvendigt, at klassen har arbejdet med stenalderen inden undervisningsforløbet, da hovedvægten ligger på begreberne periodeinddeling og kronologi.