Jæger eller bonde?

For 6000 år siden forandredes levevis og verdensopfattelsen i Sydskandinavien radikalt hos de lokale jæger-samlere. Indenfor kun 100 år blev landbruget indført med nye livsmønstre og madvaner til følge. Der kom også nye gravskikke, nye boligformer, nye redskaber osv. Neolitiseringen – skiftet fra jægerstenalder til bondestenalder – var i gang.

Med udgangspunkt i neolitiseringen vil undervisningsforløbet arbejde med kronologi (både relative og absolutte kronologi) og inddelingen af historien i kulturhistoriske perioder. Eleverne skal ud fra de arkæologiske (materielle) kilder undersøge, om der var tale om kontinuitet eller brud ved overgangen fra jæger- til bondestenalder (neolitiseringen).

Indhold

I klassen skal eleverne i grupper diskutere hvad der definere en kultur – hvornår er man jæger og hvornår er man bonde f.eks. – og om det var overvejelser, som menneskene i oldtiden havde? Eleverne skal derefter undersøge om der var tale om kontinuitet eller et brud i forbindelsen med neolitiseringen – og hvordan kan man egentlig se det? Til det formål skal eleverne anvende det arkæologiske kildemateriale (de materielle kilder), som bliver udleveret i kopi. De vil både skulle inddrage oldsager, måltidsrester, kemiske analyser, bosættelsesmønstre i landskabet mv. i deres overvejelser og argumentationer for og imod kontinuitet eller brud.

På museet fortsætter diskussionen under ledelse af en arkæolog. Først skal der skabes et fælles overblik over neolitiseringen: var der tale om brud eller kontinuitet – og hvordan kan man se det i de materielle kilder? Her vil alle grupperne kunne byde ind med deres resultater fra arbejdet i klassen. Vi skal også diskutere om der er særlige materielle kilder, som definere et skift i identitet og dermed en kulturforandring.

Forløbet på museet slutter med arkæologens bud å hvad, der kan have forårsaget skiftet fra jægerstenalder til bondestenalder, hvilke forudsætninger der var og hvordan det skete.

Det hele munder ud i et fælles overblik over hvad, der kan have forårsaget skiftet fra jægerstenalder til bondestenalder, hvilke forudsætninger der var og hvordan det skete.

Download FFM til dette forløb

Klassetrin: 5.-6. klasse

Sted: Elværket, Frederiksgade 11, 3400 Hillerød

Tidspunkt: hverdage kl. 9-13 i uge 2-18

Varighed: forberedelse i klassen (2-3 lektioner) efterfulgt af 2 timer på museet

Tilmelding til: Mette Palm 4045 2028 eller mph@museumns.dk

Forudsætninger: Det er ikke nødvendigt, at klassen har arbejdet med stenalderen inden undervisningsforløbet, da hovedvægten ligger på begreberne periodeinddeling og kronologi.

Kultur på Vej

Dette undervisningsforløb er en del af Kultur på Vej, som er et samarbejde mellem skoletjenesterne på Museerne Helsingør, Furesø Museer og Museum Nordsjælland. På tværs af kommunegrænser tilbyder vi 12 spændende undervisningsforløb, som belyser den mangeartede og lokale historie i Nordsjælland.

Alle forløb er forankret i Fælles Faglige Mål og foregår i eksterne læringsrum, hvor autenticitet, genstande og museal faglighed giver rum til ny læring. Forløbene henvender sig til grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Se flere undervisningstilbud på Kultur på Vej