Arkæologi

Vejledning til bygherrer

Hvis du skal foretage jordarbejde i forbindelse med f.eks. byggeri, jordvarmeanlæg eller råstofindvinding, kan du risikere at støde på fortidsminder, som ligger skjult i jorden. Fortidsminderne er beskyttet af museumsloven, og det betyder, at jordarbejdet skal indstilles, hvis det berører et fortidsminde. Derfor er det vigtigt, at hensynet til eventuelle fortidsminder inddrages så tidligt som muligt i planlægningen af et anlægsarbejde.

Få en skriftlig udtalelse fra museet

Som bygherre, grundsælger eller råstofindvinder kan du til enhver tid henvende dig til museet for at høre, om der findes fortidsminder på et område. Museet foretager en arkivalsk gennemgang for at undersøge, om der allerede er registreret fortidsminder på området, eller om der er sandsynlighed for, at der kan påtræffes hidtil ukendte fortidsminder. Denne gennemgang følges op med en arkæologisk besigtigelse, hvor man bl.a. vurderer terræn- og jordbundsforhold. Tilsammen danner undersøgelserne baggrund for museets ‘risikovurdering’. Denne vurdering sammenfattes i en skriftlig udtalelse, som er vederlagsfri for bygherren.

Når der ikke er risiko for at påtræffe fortidsminder

Hvis museet vurderer, at der ikke er risiko for, at der i området findes væsentlige fortidsminder, kan jordarbejdet igangsættes, uden at arkæologiske undersøgelser er nødvendige.

Hvis der under jordarbejdet alligevel bliver påtruffet fortidsminder, skal fundet anmeldes til museet, som vurderer, om det er nødvendigt at foretage en arkæologisk undersøgelse. I dette tilfælde er den arkæologiske undersøgelse omkostningsfri for bygherren.

Arkæologisk forundersøgelse

Hvis museet derimod vurderer, at der er risiko for, at der på området findes fortidsminder, er næste skridt normalt, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse. Forundersøgelsen skal klarlægge, om der findes fortidsminder, og om de i givet fald er så væsentlige, at de skal udgraves. Endvidere skal forundersøgelsen afklare fortidsmindernes karakter, bevaringstilstand og omfang, så der kan opstilles et budget og en tidsplan for den efterfølgende, egentlige udgravning.

En arkæologisk forundersøgelse foretages efter samråd med bygheren i god tid forud for anlægsarbejdet, eller som en overvågning af jordarbejdet. I middelalderbyerne kan det ofte være en fordel at anvende en kombination af disse metoder.

Hvem skal betale forundersøgelsen?

Hvis der er tale om en mindre forundersøgelse i det åbne land, skal forundersøgelsen betales af museet. Hvis der derimod er tale om en forundersøgelse i middelalderbyerne eller en større forundersøgelse i det åbne land, skal denne ifølge museumsloven betales af bygherren efter et på forhånd opstillet budget, som skal godkendes af såvel bygherren som Kulturstyrelsen.

I forbindelse med større jordarbejder og anlægsarbejder i middeladerbyerne er det normal praksis, at sådanne forundersøgelser udføres, bl.a. for at undgå standsning af igangværende jordarbejder, hvis der herunder påtræffes fortidsminder. Hvis bygherren ikke ønsker en forundersøgelse, skal bygherren alligevel afholde udgifterne til en arkæologisk undersøgelse, hvis der under anlægsarbejdet påtræffes væsentlige fortidsminder.

Arkæologisk udgravning

Hvis der ved forundersøgelsen ikke registreres fortidsminder, eller hvis museet vurderer, at fortidsminderne ikke er væsentlige, frigives det pågældende areal, således der her kan indledes jordarbejder, uden at yderligere arkæologiske undersøgelser er nødvendige.

Hvis der derimod registreres væsentlige fortidsminder, skal fortidsminderne ifølge museumsloven undersøges arkæologisk forud for jordarbejdet. Undersøgelsen skal, uanset arealstørrelsen, betales af bygherren på baggrund af en på forhånd opstillet tidsplan og et budget, som skal godkendes af bygherren og af Kulturstyrelsen. I særlige tilfælde kan kulturministeren yde tilskud til undersøgelsen. Når undersøgelsen er afsluttet, frigives det pågældende areal, så det planlagte jordarbejde kan gennemføres.

Arkæologi som værdiskaber

Det er Museum Nordsjællands ønske og ambition, at de arkæologiske fund og resultater skal være værdifuldt for flere end os selv, og derfor skal de ud og arbejde. De skal ikke bare kunne betragtes på afstand i montrer på museet, men bør også være tilgængelige på andre måder i det offentlige rum.

Vi arbejder eksempelvis sammen med Hillerød kommune, Region Hovedstaden, Hillerød Forsyning og diverse udviklere om at indarbejde arkæologien i fortællingen og brandingen af Favrholm med udgangspunkt i de arkæologiske narrativer for området.

Museet vil meget gerne rådgive om og idéudvikle, hvordan man kan anvende de arkæologiske fund og fortællinger i anlægsprojekter såvel som andre projekter. Så kontakt os gerne for mere sparring.

Læs mere om den arkæologiske formidlingsstrategi ‘Arkæologi med et Twist’,

Hvis du vil vide mere

Du kan altid henvende dig til museet for at få yderligere vejledning om, hvordan du skal forholde dig til arkæologi og fortidsminder i forbindelse med f.eks. jordarbejder.

Du kan også læse mere om anlægsarbejder og fortidsminder på Kulturstyrelsens hjemmeside.