Strategi

Museum Nordsjællands handleplan

Download museets handleplan 2024 som pdf.

Museum Nordsjællands handleplan for 2024 hviler på museets strategiplan for årene 2023‐2027. Handleplanen beskriver de konkrete, overordnede opgaver, der skal udføres i 2024 inden for museumsarbejdets fem søjler: indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling samt opgaver i forbindelse med forvaltningen af museumslovens kapitel 8, der bl.a. omfatter museets sagsbehandling og undersøgelser i forbindelse med den fysiske planlægning.
Yderligere beskæftiger handleplanen sig med museets personalemæssige og økonomiske ressourcer. Planen beskæftiger sig ikke meget med driftsrutiner, men fokuserer på nye tiltag og større projekter.

Museum Nordsjællands strategiplan

Download museets strategiplan 2023-2027 som pdf.

Museum Nordsjælland er blevet en væsentlig aktør på det kulturhistoriske område i Nordsjælland. Museet har søsat og gennemført mange projekter inden for især forskning og formidling. Det er ofte sket i samarbejde med andre institutioner og myndigheder, såvel lokale som nationale og internationale.

Flere af de større projekter fortsættes i strategiplan 2023-2027. Der er – og skal være – en vis kontinuitet i forskningen, men der er også kommet mange nye projekter til, hvoraf flere er støttet af eksterne forskningsmidler. Vi fortsætter også arbejdet med at etablere nye, ambitiøse udstillingssteder i Hørsholm (museum om oplysningstiden) og Gilleleje (museum om ‘Livet ved havet’). I Hillerød er der kommet et nyt formidlingsprojekt til, som skal aktualisere og perspektivere Hillerød som ‘Medicon Valley’. Udgangspunktet er Æbelholt Kloster, der var Nordsjællands første sygehus, byens hospitalshistorie, der kulminerer med det nye supersygehus, og byens medicinalindustri. Frem mod 2027 skal der også arbejdes med at ombygge og modernisere Elværket i Hillerød, så det kan rumme en arkæologisk basisudstilling og skiftende udstillinger foruden en større museumsbutik.

I de senere år har formidlingskonceptet dog også ændret sig. Født som et svar på coronaviruspandemien peger mange af museets formidlingsaktiviteter ud af husene – det er f.eks. i form af udendørs planche- og fotoudstillinger, kulturhistoriske vandreture, udendørs festivaler og det mobile containermuseum ‘Kulturspot’. Det styrker samtidig et udtalt ønske om at række ud til alle, både befolkningsmæssigt og geografisk.

Strategiplanen er blevet til som et bredt samarbejde, både indad- og udadtil. Museets personale, ledelse og bestyrelse har drøftet ideer og forslag på møder og workshops. Samtidig har vi set ind i kommunernes kulturstrategier og har haft frugtbare drøftelser med kommuners kulturudvalg – og her har det ikke været vanskeligt at finde en god fællesmængde, som er indarbejdet i museets strategiske målsætning.

Læs mere

Museum Nordsjælland – strategiplan 2023-2027.

Indhold

1. Indledning
2. Om museet
3. Museets vision og mission
4. Strategiske målsætninger
5. Formidlingsstrategi
6. Forskningsstrategi
7. Indsamlingsstrategi
8. Registreringsstrategi
9. Bevaringsstrategi
10. Forvaltning af museumslovens kapitel 8
11. Økonomistyring
12. Grøn omstilling
13. Opfølgning og evaluering
14. Strategiplanens implementering