Oktober, 2017: Struensee-museet – et idéoplæg

Museumsidéen

Hele materialet i pdf til udprint.

Museum Nordsjælland ønsker at etablere et Struensee-museum i den store kornlade, der var en del af Hirschholm Slot. Struensee-museet skal formidle de vigtige og dramatiske begivenheder i Danmarkshistorien, som Hirschholm Slot dannede rammen omkring.

Det var på Hirschholm Slot, den tragiske kærlighedsaffære mellem kongens livlæge Struensee og dronning Caroline Mathilde udfoldede sig, og det var herfra, Struensee reelt regerede landet og forsøgte at reformere samfundet efter oplysningstidens idealer.

Det var også på Hørsholm Gods, der hørte under slottet, at Danmarks første landboreformer blev indført, og det var her, Danmarks første frihedsstøtte blev rejst i 1766 til minde om reformerne.

Målet med Struensee-museet er med andre ord at udbrede kendskabet til oplysningstiden, hvor trykkefrihed og andre hjørnesten i det moderne samfund blev indført. Intet andet dansk museum har hovedfokus på oplysningstiden. Lokalt er der også behov for et museum, der formidler fortællinger om Nordsjælland. Med Struensee-museet er det derfor visionen at skabe et kulturhistorisk samlingspunkt i Hørsholm af regional, national og international interesse.

Den store kornlade

Det nye museum foreslås placeret i den store fredede kornlade fra 1713, der var en del af avlsgården til krongodset Hørsholm. Laden indgår i det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseums bygningskompleks, der ejes af Staten. I forbindelse med Jagt- og Skovbrugsmuseets fusion med Dansk Landbrugsmuseum flyttes samlingerne i 2018 til Djursland, og bygningerne bliver sat til salg.

Museum Nordsjælland har i forvejen udstillinger i bygninger overfor kornladen, bygninger, der bl.a. var slotsforvalterbolig og vognremise. Udstillingspladsen i disse bygninger er begrænset, og de vil i givet fald sammen med laden indgå i et samlet museumskompleks til henholdsvis administration og lokalarkiv.

Gå i Struensees fodspor!

Det nu nedrevne Hirschholm Slot lå lige overfor kornladen, og ved siden af laden står Danmarks første frihedsstøtte. Samspillet mellem bygning, udstilling og omgivelser vil derfor være det bærende element i formidlingen. Slotshaven skal inddrages aktivt i formidlingen, f.eks. ved at slottets fundament bliver markeret, og slottet kan visualiseres ved skilte og digital formidling.

Placeringen af Struensee-museet i kornladen overfor Slotshaven giver mulighed for at skabe et nyt kulturhistorisk knudepunkt i Hørsholm. De besøgende kan få en helhedsoplevelse, hvor et besøg i udstillingen kædes sammen med en tur i Slotshaven. Folk vil kunne komme helt tæt på historien og gå i Struensee og Caroline Mathildes fodspor!

Organisering

Struensee-museet vil indgå som en del af Museum Nordsjælland, der er et statsanerkendt, selvejende kulturhistorisk museum. Formidling af Hirschholm Slots historie er et af museets ansvarsområder, og museet har indsamlet genstande og opbygget en stor historiefaglig ekspertise om Struensee og hans samtid.

Indretning af laden

Den store kornlade er ét stort rum med et nettoareal på ca. 1040 m2. Laden tænkes anvendt til faste og vekslende udstillinger samt servicefunktioner. Der vil også blive indrettet en café og en museumsbutik. Indretningen af laden skal i videst muligt omfang respektere bygningens oprindelige funktion, så den opleves som ét stort rum, en avlsbygning.

Anlægsbudget

Der er endnu ikke udarbejdet et budget for bygningens istandsættelse og indretning og etableringen af udstillinger. Men planerne er ambitiøse, og alene til etablering af de faste udstillinger bliver der tale om et budget på minimum 12 mio. kr. Hertil kommer et endnu ukendt beløb til istandsættelse og indretning af selve laden.

Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at laden overdrages vederlagsfrit til Museum Nordsjælland, eller at den kan erhverves for fondsmidler, og at anlægsfasen fuldt ud kan finansieres af fonde.

Driftsbudget – forudsætninger

Museum Nordsjælland har udarbejdet det første udkast til et driftsbudget. Budgettet opererer med en række forudsætninger:

Bygningsdrift: Bygningens renovering og indretning skal sigte på, at udgifterne til bygningsdrift og energi minimeres. Måske kan opvarmningen af laden ske ved jordvarme.

Budgettet opererer med, at museumsbygningen fritages for ejendomsskat, ligesom det var tilfældet for Jagt- og Skovbrugsmuseet.

Antal besøgende: Det forventes, at museet får mindst 30.000 gæster årligt. Heraf vil mange være unge under 18 år, som bl.a. vil komme i forbindelse med skolebesøg, og som har fri adgang til alle statsanerkendte museer. Mange vil også have fri adgang som medlemmer af museumsorganisationer eller en støtteforening. Vi estimerer, at det kun er halvdelen af museets besøgende, der erlægger fuld entré.

Frivillige: Driften skal delvis baseres på frivillige medarbejdere som f.eks. museumsværter og som medhjælp i caféen.

Driftsbudget

Driftsbudgettet vil være ca. 3,2 mio. kr. årligt inkl. personale, administration og bygningsdrift. Udgiften skal først og fremmest dækkes af entréindtægter, salg fra butik og café og sponsorater. Museum Nordsjælland skyder også midler ind fra sit nuværende driftsbudget, og museet håber på et driftstilskud fra Hørsholm Kommune.


Kort over museumsområdet med den store kornlade og Museums Nordsjællands bygninger. Placeringen af Hirschholm Slot, der blev nedrevet 1810-12, er også angivet.

Yderligere oplysninger:

Museumsdirektør Ole Lass Jensen
MUSEUM NORDSJÆLLAND
Mobil: 2160 7901
E-mail: olj@museumns.dk