Juli 2020, Forskningsprojekt: Søborg Sø

– et forsvundet kulturlandskab genopstår

Frem til 2022 vil Museum Nordsjælland sammen med Nationalmuseet og Aarhus Universitet gennemføre et forskningsprojekt i Søborg syd for Gilleleje. Søborg Slot var i middelalderen en af Danmarks vigtigste borge, og en købstad voksede frem i ly af borgen. I dag er Søborg en landsby, men den store kirke og borgruinen vidner om fordums storhed. Forskningsprojektet er støttet af Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU) og har til formål ved hjælp af historiske, arkæologiske og naturvidenskabelige analyser at kaste lys over Søborgs historie fra vikingetiden op til midten af 1500-tallet, hvor både borgen og købstaden opgives.

Baggrunden for projektet er, at Miljø- og Fødevareministeriet har bevilget 93 millioner kr. til opkøb af arealet og til naturgenopretningen af Søborg Sø, der har været tørlagt i over 200 år. Efter planen skal den nye sø være etableret i 2023. I stenalderen var søen del af en større fjord, og bopladser fra jæger- og bondestenalderen er lokalisereret omkring fjorden. I slutningen af stenalderen medførte landhævningen, at adgangen til havet blev afbrudt, og herved opstod Søborg Sø. Der er desuden fundet deponeringer af våben fra jernalderen og middelalderen på søbunden. I forbindelse med naturgenopretningsprojektet vil Museum Nordsjælland derfor udføre arkæologiske forundersøgelser, men egentlige kulturhistoriske projekter som dette må finansieres ad anden vej.

Selvom vandstanden i den nye sø bliver lavere end før afvandingen, og søen derfor kun bliver omtrent halvt så stor som tidligere, vil naturgenopretningen skabe en mere autentisk ramme om formidlingen af borgen og byen, som lå på tre holme i søen. Borgen blev i midten af 1100-tallet placeret på den yderste holm i Søborg Sø, og på den mellemste holm er fundet middelalderlige teglovne og en kirkegård. En dobbeltvold med en indre voldgrav beskyttede Mellemholmen ind mod den inderste landfaste holm med en købstad fra ca. 1250.

Undersøgelsesresultaterne vil sammen med en ny bearbejdning af de historiske kilder og genstandsmaterialet fra de ældre udgravninger samt de senere års detektorundersøgelser i området danne udgangspunkt for en ny bog om Søborg.

Projektstarten er blevet forsinket på grund af corona-epidemien, men de naturvidenskabelige prøveboringer ved Søborg er nu i fuld gang, og blev præsenteret på en meget velbesøgt borger-infomøde i august.