Forskningsprojekter

Den arkæologiske forskningsstrategi omfatter tre projekter, der kronologisk dækker perioderne ældre stenalder, yngre bronzealder/ældre jernalder og renæssancen. Projekterne vedrørende ældre stenalder og renæssancen er valgt, fordi museet her har en særlig styrke og allerede har markeret sig nationalt og internationalt i kraft af bl.a. videnskabelige artikler og samarbejde med danske og udenlandske forskere. Projektet vedrørende yngre bronzealder og ældre jernalder er imidlertid valgt som museets væsentligste arkæologiske forskningsprojekt, hvad angår tildelingen af årsværk. Det skyldes, at museets samlinger rummer et meget stort og for det meste uudnyttet kildemateriale fra perioderne. De fleste af museets igangværende – og ganske sikkert også kommende udgravninger – relaterer sig også til disse perioder, og et samlende forskningsprojekt vil både perspektivere og opkvalificere undersøgelserne.

De dele af forskningsprojekter, der gennemføres i 2018 finansieres af museets driftsmidler og for eksterne midler, der allerede er bevilget.

Nordøstsjællands stenalderfjorde

Projektet skal belyse stenaldermenneskenes skiftende livsvilkår, dagligliv og riter i forbindelse med bosættelserne ved stenalderfjordene langs Nordøstsjællands kyster. Den kronologiske ramme er senmesolitikum, dvs. Kongemose- og Ertebøllekultur (ca. 6400-4000 f.Kr.). Projektet baserer sig på bearbejdning af eksisterende datamateriale suppleret af et begrænset, målrettet feltarbejde. Projektet er et tværvidenskabeligt samarbejde mellem først og fremmest arkæologi, kvartærzoologi og human antropologi.

Nivåfjorden

I 2018 fortsættes bearbejdningen af fundmaterialet fra bopladsen ”Nivå 10”.

Det igangværende samarbejde med danske og udenlandske forskere vedrørende lokaliteten fortsættes i 2018. Det gælder bl.a. bestemmelse og analyse af det zoologiske og antropologiske materiale, gravanalyser og analyser af benredskaber. Samarbejdspartnere er følgende:

 • Zoologiske analyser: Zoologisk Museum, København.
 • Gravanalyser: Liv N. Stutz, Department of Anthropology, Emory University.
 • Analyser af benredskaber: Ph.d. Éva David, Laboratoire Préhistorie et Technologie, UMR 7055 du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).

Registrering af bopladser fra ældre stenalder

For at skabe et overblik over de mange stenalderbopladser i museets ansvarsområde har museet siden 2015 arbejdet systematisk med  registrering af lokaliteterne. Registreringen skal i første omgang bygge på eksisterende fundoplysninger, og kan senere omfatte besigtigelser. Registreringen skal danne basis for et GIS-baseret katalog over bopladserne mht. bopladstype, datering, bevaringstilstand og forskningspotentiale.

Nordsjællands bebyggelsesudvikling i yngre bronzealder og ældre jernalder

Forskningsprojektet skal beskrive og analysere bebyggelses- og landskabsudviklingen i yngre bronzealder og ældre jernalder/tidlig yngre jernalder med fokus på lokale og regionale forskelle i bebyggelsesstrukturer og landskabsudnyttelse. Projektet er et tværvidenskabeligt samarbejde mellem arkæologi, geobotanik og kvartærzoologi.

Forskningsprojektet omfatter en række delprojekter der udføres i 2018:

 • Som en del af forskningsprojektet er der i planperioden 2015-2018 udarbejdes en ph.d.-afhandling med arbejdstitlen ”Mosernes udnyttelse i bopladskontekst som resurse- og deponiområde, herunder den rituelle udnyttelse.”
 • Det pilotprojekt, der blev påbegyndt i 2015 vedrørende en samlet registrering af de seneste 25 års udgravninger af nordøstsjællandske bopladser fra yngre bronzealder og ældre jernalder/tidlig yngre jernalder, videreføres i 2018. Der vil ske en opdatering og kvalificering af data, således at arbejdet kan afsluttes i 2018.
 • Bronzegenstandene er et centralt element i tolkninger af perioden, og de rummer mange informationer, der bl.a. indgår i studier af regionalitet i bronzealderen, der er et af fokuspunkterne i de nationale arkæologiske strategier. Ny forskning peger på, at et område omkring Hillerød har været center for højtstatus bronzestøbning i yngre bronzealder. En undersøgelse af regionens støbeaktivitet vil knytte an til dette studie og kan bidrage med en ny vinkel på problematikken om regionalitet. Derudover vil et studie af støbeaktiviteten give et mere nuanceret billede af bronzestøbningens omfang og karakter i Nordsjælland samt belyse eventuelle lokale forskelle.

Renæssance – bebyggelse på landet og i byen

Museets forskning inden for renæssancen vil i planperioden koncentrere sig om studiet af bebyggelsen på landet og i byen. Når det gælder landbebyggelsen vil der vil være særligt fokus på gårdens indretning, mens der i byen vil blive fokuseret på de internationale impulser, der i høj grad påvirkede bebyggelsen og de rammer, inden for hvilke livet udfoldede sig.

Forskningen i planperioden vil tage udgangspunkt i kendte lokaliteter, men også resultater fra nye undersøgelser vil blive inddraget. Nye undersøgelser kan med fordel perspektiveres i to meget velbevarede bebyggelser: Landsbyen Torup i Tisvilde Hegn og kvarteret Sanden i Helsingør. Disse bebyggelser blev opgivet ret pludseligt på grund af tilsanding og krig, og de udmærker sig begge ved at være bemærkelsesværdigt godt bevaret under tykke sandlag. Torup giver et billede af en agrar bebyggelse omkring år 1600, mens man gennem undersøgelserne på Sanden i Helsingør får indtryk af en rig urban bebyggelse på samme tid.

I 2018 er museets forskningsarbejde med renæssancen fordelt på følgende delprojekter:

 • Dendrodateringen af en tønde fra Østergade i Hillerød, som er foretaget i forbindelse med Urban Diaspora-projektet, stadfæster, at tøndens indhold af tobaksfrø er det ældste fund af tobak i Danmark.
 • Der udarbejdes en artikel om udgravningerne i den tilsandede landsby Torup.
 • Forskningsprojekt vedrørende Sanden i Helsingør i samarbejde med Helsingør Kommunes Museer med henblik på publicering i 2019.
 • Som et delprojekt under Århus Universitets forskningsprojekt ”Urban diaspora” afsluttes en forskningsartikel om udgravningerne på Sanden til udgivelse i 2018.
 • Med udgangspunkt i udgravningerne på Sanden er museet involveret i det dansk-svenske samarbejde om Øresundsbyerne og indgår i projektets styregruppe. I den forbindelse medvirker museet til udgivelsen af en fagfællebedømt artikelsamling, der omfatter de foredrag, der i 2014 blev holdt på den første konference ”Øresundsbyerne – fra urbanisering til renæssance”.

Læs mere om projektet HER
Der er desuden udarbejdet en video, hvor museumsinspektør Liv Appel fortæller om Hollænderne i Helsingør.
Se videoen HER

Øvrige forskningsprojekter

Attemosen

Som beskrevet i artiklen om senistidens jægere i Nordøstsjælland i museets årbog for 2015 har museet i 1995 og 1996 udgravet en lokalitet fra Brommekulturen i Attemosen, som fortjener en regulær publicering. Lokaliteten afspejler kortere ophold på kanten af den store indlandssø, som Attemosen formentligt var. Eftersom bopladser fra denne periode af ældre stenalder er yderst sjældne, er lokaliteten vigtig for forståelsen af perioden, og publiceringen vil have interesse på skandinavisk niveau.

Kulturlag fra yngre stenalder.

Publicering af de seneste års erfaringer med udgravninger af neolitiske kulturlag, via fremlæggelse af en række pladser for at afdække de forskningsmæssige potentialer, samt mangler og muligheder. Et af de mere pudsige aspekter af yngre stenalder, der ses afspejlet i kulturlagene, er bl.a. det næsten totale fravær af fiskeknogler fra ferskvandsfisk.

Forskningsseminar

Seminaret med arbejdstitlen ”Forhistoriske lavtemperatur- og keramikbrændingsovne” afholdes primo 2018 i samarbejde med NOK (Natur og Kultur).