Præboreale fund fra Søborg Sø

Arkæologiske fund fra præboreal tid (9.300-7.900 f.Kr.) er yderst sjældne, især lokaliteter med bevaret organisk materiale. Derfor er undersøgelser af sådanne lokaliteter højt prioriteret i Slots- og Kulturstyrelsens arkæologiske strategier.

Udgravningerne i 2017 og 2018 ved Fredbogård, på kanten af den tørlagte Søborg Sø, har tilvejebragt et stort og vigtigt materiale af flintredskaber og især dyreknogler. Knoglematerialet analyseredes på Statens Naturhistoriske Museum i løbet af 2019 med økonomisk støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Der er gennem det velbevarede materiale mulighed for at få indblik i flere aspekter af den tidlige jægerstenalders økonomi og rituelle sfære. Ud over et rigt udsmidslag, som ifølge zoologer ser ud til at kunne påvise flere mindre arters første sikre tilstedeværelse i et arkæologisk materiale i Danmark, er der sandsynligvis tale om mindst to sakrale deponeringer af henholdsvis elg og urokser. Spor efter den rituelle sfære er yderst sjældne, hvorfor en bearbejdning og publicering af lokaliteten er vigtig.

Projekt: Publicering af de præboreale fund fra Fredbogård

Efter endt analysearbejde er det planen at publicere lokaliteten. Lokaliteten skal sammenlignes med andre præboreale knoglefund, hvorfor det er aftalt, at publiceringen sker i samarbejde med Nationalmuseet i et internationalt eller førende nationalt forskningstidsskrift. Til indsamling af oplysninger om parallelle fund og udfærdigelse af engelsk manuskript og figurer er der afsat seks uger i 2019 og 2020.

arkæologisk forskning Søborg Sø