De marginale vådområder?

Ph.d. projekt

Som en del af museets forskningsstrategi er et ph.d. projekt blevet igangsat. Dette projekt tager både udgangspunkt i en generel forskningsindsats inden for jernalder, samt i de efterhånden talrige udgravninger i vådområder, hvor de seneste års udgravninger i Salpetermosen er helt centrale.

Netop Salpetermosen har bidraget med mange nye og væsentlige resultater af både offerfund, tørvegrave og et generelt rigt genstandsmateriale, der giver et nyt indblik i både den kultiske og verdslige side af livet, i tiden omkring 0-400 e. Kr.

Vådområder har igennem oldtiden været bredt anvendt, og har derfor spillet en afgørende rolle for forskellige kulturer til forskellig tid. Dette gælder ikke mindst i et dødislandskab som det nordsjællandske, hvor landskabet har været fuld af større og mindre vådområder. Tidligere forskning har fokuseret på, at vådområder var hellige og blev anvendt til kultiske handlinger. Dette blev bl.a. forklaret ved, at vådområderne lå langt væk fra bopladserne og var såkaldte marginalområder. De senere års arkæologiske udgravninger viser et andet billede – nemlig, at vådområderne snarere bør opfattes som en del af bopladserne.

Projektet tager udgangspunkt i, at vådområderne ikke har været en hindring for bosættelse men tvært imod ofte har været tilvalgt. Det bevidste valg understreges yderligere ved, at det ikke var de socialt dårligt stillede, der boede i eller ved moserne, men at samfundene her i mange tilfælde kan have været overskudssamfund.

Vådområderne vil således blive indarbejdet i den bebyggelsesarkæologiske forskning i forsøget på at skabe større klarhed om vådområdernes mangeartede funktioner. Samtidig vil de kultiske aktiviteter i vådområderne blive sammenholdt med de verdslige. Ofte bliver kultiske og verdslige handlinger holdt adskilt i den arkæologiske forskning, men udgangspunktet i dette projekt er, at de supplerer hinanden og ikke kan eller bør adskilles. Dette synspunkt er et opgør med den etablerede opfattelse af jernalderens rituelle liv.

Ph.d. projektet blev indledt i oktober 2015 og afleveret på Københavns Universitet ultimo 2019. Det blev forsvaret og bestået primo 2020.

Træ fra Salpetermosen

1700 år gamle trægenstande i tørvegrube.