Forskningsprojekter

Den arkæologiske forskningsstrategi omfatter tre projekter, der kronologisk dækker perioderne ældre stenalder, yngre bronzealder/ældre jernalder og renæssancen. Projekterne vedrørende ældre stenalder og renæssancen er valgt, fordi museet her har en særlig styrke og allerede har markeret sig nationalt og internationalt i kraft af bl.a. videnskabelige artikler og samarbejde med danske og udenlandske forskere. Projektet vedrørende yngre bronzealder og ældre jernalder er imidlertid valgt som museets væsentligste arkæologiske forskningsprojekt, hvad angår tildelingen af årsværk. Det skyldes, at museets samlinger rummer et meget stort og for det meste uudnyttet kildemateriale fra perioderne. De fleste af museets igangværende – og ganske sikkert også kommende udgravninger – relaterer sig også til disse perioder, og et samlende forskningsprojekt vil både perspektivere og opkvalificere undersøgelserne.

De dele af forskningsprojekter, der gennemføres i 2016 finansieres af museets driftsmidler og for eksterne midler, der allerede er bevilget.

Nordøstsjællands stenalderfjorde

Projektet skal belyse stenaldermenneskenes skiftende livsvilkår, dagligliv og riter i forbindelse med bosættelserne ved stenalderfjordene langs Nordøstsjællands kyster. Den kronologiske ramme er senmesolitikum, dvs. Kongemose- og Ertebøllekultur (ca. 6400-4000 f.Kr.). Projektet baserer sig på bearbejdning af eksisterende datamateriale suppleret af et begrænset, målrettet feltarbejde. Projektet er et tværvidenskabeligt samarbejde mellem først og fremmest arkæologi, kvartærzoologi og human antropologi.

Nivåfjorden

I 2016 fortsættes bearbejdningen af fundmaterialet fra bopladsen ”Nivå 10”.

Det igangværende samarbejde med danske og udenlandske forskere vedrørende lokaliteten fortsættes i 2016. Det gælder bl.a. bestemmelse og analyse af det zoologiske og antropologiske materiale, gravanalyser og analyser af benredskaber. Samarbejdspartnere er følgende:

  • Zoologiske analyser: Inge Bødker Enghoff, Statens Naturhistoriske Museer, Københavns Universitet.
  • Gravanalyser: Liv N. Stutz, Department of Anthropology, Emory University.
  • Analyser af benredskaber: Ph.d. Éva David, Laboratoire Préhistorie et Technologie, UMR 7055 du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).

Registrering af bopladser fra ældre stenalder

For at skabe et overblik over de mange stenalderbopladser i museets ansvarsområde påbegyndte museet i 2015 et pilotprojekt vedrørende en systematisk registrering af lokaliteterne, og projektet fortsættes i 2016.  Registreringen skal i første omgang bygge på eksisterende fundoplysninger, og kan senere omfatte besigtigelser. Registreringen skal danne basis for et GIS-baseret katalog over bopladserne mht. bopladstype, datering, bevaringstilstand og forskningspotentiale. En del af projektet vil beskæftige sig med georeferering af tidligere udgravningsfelter, også for at disse oplysninger kan indgå i museets sagsbehandling i henhold til museumslovens kapitel 8.

Nordsjællands bebyggelsesudvikling i yngre bronzealder og ældre jernalder

Forskningsprojektet skal beskrive og analysere bebyggelses- og landskabsudviklingen i yngre bronzealder og ældre jernalder/tidlig yngre jernalder med fokus på lokale og regionale forskelle i bebyggelsesstrukturer og landskabsudnyttelse. Projektet er et tværvidenskabeligt samarbejde mellem arkæologi, geobotanik og kvartærzoologi.

Forskningsprojektet omfatter en række delprojekter der udføres i 2016:

  • Som en del af forskningsprojektet er der i planperioden 2015-2018 i alt 2,5 årsværk til udarbejdelse af en ph.d.-afhandling med arbejdstitlen ”Mosernes udnyttelse i bopladskontekst som resurse- og deponiområde, herunder den rituelle udnyttelse.”
  • Det pilotprojekt, der blev påbegyndt i 2015 vedrørende en samlet registrering af de seneste 25 års udgravninger af nordøstsjællandske bopladser fra yngre bronzealder og ældre jernalder/tidlig yngre jernalder, videreføres i 2016. Databasen udbygges med oplysninger om funktionsgruber og huse, herunder dateringer. Pilotprojektet skal danne grundlag for det videre arbejde med bla. kronologiske og typologiske studier af periodernes hustomter.
  • Forberedende magasinundersøgelse, der skal klarlægge potentialet for en analyse af jernudvindingens karakter og udbredelse i Nordsjælland. Arbejdet vil omfatter gennemgang af fundlister og databaser mht. slagger o. lign. samt punktnedslag i magasinerne på baggrund af gennemgangen. Mulighederne for at kvalificere undersøgelsen ved inddragelse af naturvidenskabelige undersøgelser vil også blive belyst.

Renæssance – bebyggelse på landet og i byen

Museets forskning inden for renæssancen vil i planperioden koncentrere sig om studiet af bebyggelsen på landet og i byen. Når det gælder landbebyggelsen vil der vil være særligt fokus på gårdens indretning, mens der i byen vil blive fokuseret på de internationale impulser, der i høj grad påvirkede bebyggelsen og de rammer, inden for hvilke livet udfoldede sig.

Forskningen i planperioden vil tage udgangspunkt i kendte lokaliteter, men også resultater fra nye undersøgelser vil blive inddraget. Nye undersøgelser kan med fordel perspektiveres i to meget velbevarede bebyggelser: Landsbyen Torup i Tisvilde Hegn og kvarteret Sanden i Helsingør. Disse bebyggelser blev opgivet ret pludseligt på grund af tilsanding og krig, og de udmærker sig begge ved at være bemærkelsesværdigt godt bevaret under tykke sandlag. Torup giver et billede af en agrar bebyggelse omkring år 1600, mens man gennem undersøgelserne på Sanden i Helsingør får indtryk af en rig urban bebyggelse på samme tid.

I 2016 er museets forskningsarbejde med renæssancen fordelt på følgende delprojekter:

  • Der udarbejdes en langsigtet plan for de videre undersøgelser ved Torup samt planer for reetablering og formidling af området. Planen skal bl.a. ligge til grund for en ansøgning om eksterne midler til en arkæologisk undersøgelse af en af landsbyens gårde.
  • Som et delprojekt under Århus Universitets forskningsprojekt ”Urban diaspora” udarbejdes en forskningsartikel om udgravningerne på Sanden til udgivelse i 2016.

Med udgangspunkt i udgravningerne på Sanden er museet involveret i det dansk-svenske samarbejde om Øresundsbyerne og indgår i projektets styregruppe. I den forbindelse medvirker museet til virkeliggørelsen af den næste konference og udgivelsen af en fagfælle bedømt artikelsamling, der omfatter de foredrag, der i 2014 blev holdt på den første konference ”Øresundsbyerne – fra urbanisering til renæssance”. I denne sammenhæng udarbejder museet i 2016 en artikel om Helsingør.

Læs mere om projektet HER
Der er desuden udarbejdet en video, hvor museumsinspektør Liv Appel fortæller om Hollænderne i Helsingør.
Se videoen HER